Eğitim ve Sınav Yönetmeliği

Bölüm: Genel Kurallar / Hükümler

§ 1  Giriş
(1)  Enstitüye giriş; giriş imtihanının kazanılmasıyla olur.
(2)  Enstitüye giriş şartlarının başında; adayın erkek, müslüman olması ve eğitim başlangıcında 18 yaşından gün almış olmalıdır.

 • 2  Eğitim, Bireysel destek
  (1) Zorunlu eğitim (kitaplar) haftalık 25-30 saate dağıtılarak verilir. Eğitim hacmi taliblerin durumlarına göre bu saatlerin üzerine de çıkabilir, altına da düşebilir.
  (2) Eğitim ve grup çalışmaları, taliblere bireysel destek amaçlı organize edilebilinir. Bu destekler sınıf ve yıl farkı gözetilmeksizin her talibe açıktır.
 • 3  Eğitim / Ders  Organizesi
  (1) Bir ders saati 45 dakikadır.Haftalık ders programı kalıcıdır, degişmez. İşlenen dersin önemine bağlı olarak ve mecburi uzama ihtimalleri bulunan dersler olursa, bu saatler o kitabın ders hacmine hesap edilir, o kitabın yıllık hacmine pay edilir.
  (2) Ders programları harici gelebilecek diğer eğitim dalları (Proje üretme, inceleme-araştırmalar, diğer öğrenci yurtları ziyareti, okul gezileri gibi) eğitim programının etkilenmeyeceği şekide kısıtlı zamanlama da olsa eğitim programına dahil edilir.
 • 4  Ana Dilinde Eğitim ve Sınav
  (1) Eğitim, Enstitünün imkanları dahilinde taliblere almancanın yanında, kendi ana dillerinde de verilebilinir.
  (2)  Ders yılı içindeki sınavlar da, mezuniyet sınavları da talibin ana dilinden yapılabilinir.
 • 5  Başarı  Değerlendirmesi
  (1) Talibin başarı cetveli yıl içine dağıtılmış olan sözlü ve yazılı sınavlardan aldığı sonuçlara bağlıdır.
  (2) Talibin ders yılı içinde derslerindeki ve okuldaki sosyal çalışmaları bu cetvele işlenmektedir.
  (3) İstenilen başarı bir dersde elde edilememişse, Hocasının isteği doğrultusunda bu dersin tekrarı kendinden iştenebilir.Veya bu dersle alakalı tekrar bir sınavdan geçirilebilir.
 • 6  Karne / Sertifika
  (1) Talibler eğitim yıllarının sonunda karne alırlar.
  (2) Karne içeriliğinde, o yılki not dağılımlarının yanında; yıl içindeki tavır-davranış ve sosyal yaşama uygunluk notlarıda işlenir.
  (3) Eğitim yılı ortasında talibin durumu Hocaları tarafından değerlendirilir, bu konuda gerekirse talibin kendisine yazılı olarak verilir.
  (4) Eğitim süresini bitiren talibe Mezuniyet Diploması verilir.Eğitim sürecini bitirmeden okulu terk eden talibe ise Tasdikname verilir.
 • 7 Engelli Taliblerin DurumuTaliblerden birinin herhangi bir bedensel engeli olması durumunda, diğer normal eğitim programının dışında ve okul içi davranışlarda bazı kolaylıklar getirilir.Bu kolaylıklar her talibin engellilik yüzdesine göre Okul İdare ve Hocaları tarafından tespit edilir. Gerekli görülürse bir uzman Sosyolog devreye sokulur.2. Bölüm: Sınıf / Kitap Geçme Kuralları
 • 8 Genel Geçme Kuralları, Kitap Atlama Kuralları,  Kitap Tekrarı, İstifa-Terk Kuralları.
  (1)Enstitünün görevi, ders cetvelini ve ders hacimlerini en kolay statüde ayarlaması ve talibin kitap geçmesine en kolay sistemi bulmasıdır.
  (2) Enstitü, talibi okumuş olduğu kitabdaki başarısına göre eğer gerekli görürse ve talib de bunu isterse  yıl bitmeden kitap atlatabilir.Bu şekilde belli bir grup tesbiti olursa, o grup topluca bir sınıf-kitap ileri geçebilirler.
  (3) Eğer bir talib eğitim yılının yarısında kendi başarısını yeterli görmüyorsa, sınıfa-kitaba tekrar başından başlayabilir.Bunun için Okul İdareye ve Hocasına yazılı dilekçede bulunur.
 • 9 Genel Sınıf – Kitap Geçme Kuralı
  (1) Bir talib sınıf-kitap geçebilir, eğer
  a) bütün derslerde yeterli başarıyı göstermişse, veya
  b) bir ders harici diğer bütün derslerinde başarılı ise.
  (2) Okul idaresi bir ders harici diğer tüm derslerinde başarılı olan talibi ikinci senenin ilk yarım yılının sonunda kontrol eder.Talibin başarısında ilerleme veya düşme varsa ikinci sınıfı tekrar ettirme veya sınıf atlatma kararı alabilir.Bu kararı etkileyen unsurlar, en son iki yıldaki not durumları, sosyal tavır ve davranışları, Not larındaki iniş-çıkış statiğidir.
  (3) Okul idaresi bir talibi isterse belirli özel sebeplerden dolayı istenilen not düzeyine ulaşamamış olsa bile, eğer kanaat getiripde bu talibin kapasitesini yüksek değerlendirmesi yaparak o talibi bir sınıf geçirebilir.Sadece aynı §10 -2 deki takibi yapma koşuluyla.
  (4) Gruplar arasında yapılan sosyal çalışmalardan dolayı alınan Notlar, talibin sınıf-kitap geçmesine veya sınıf-kitap düşmesine bir etki yapmaz.
 1. Bölüm: Mezuniyet
 • 10 Genel Kurallar
  (1)   Eğitim süresinin sonunda Mezuniyet sınavı yapılır.
  (2) Mezuniyet sınavının sonucunu belirliyen unsurların yüzde ellisini son yılın Not ortalaması, yüzde ellisinide Mezuniyet sınavının Notları belirler.
  (3) Mezuniyet sınavından Buhara Enstitüsünün Müdürü ve kurulan imtihan komisyonu sorumludur.
 • 11 Sınav Oluşumu ve Zamanı, Son Toplantı

(1) Sınav şekli yazılı ve sözlüdür.

(2) Sınav zamanı Enstitü Müdürlüğünce tayin edilir.

(3) Sınav öncesi, İmtihan Komisyonu ile Enstitü Müdürü arasında son kez toplantı yapılır ve sınav kritierleri son kez gözden geçirilip, sınavın son şekli belli olur.

 • 12 Puanlama, Sınav Notları, Mezuniyet Notları
  (1) İmtihan Komisyonu sınavdan önce her sınav konularına bir ’’Puanlama’’ yapar.
  (2) Her sınav sonucu için puanlama sistemine göre bir ’’Sınav Notu’’ tespiti olur.
  (3) Mezuniyet Notlarının tesbitini, yüzde elli Puanlama, §13-1, yüzde ellisinide Sınav Notu, §13-2 belirler.Virgüllü çıkan sonuçlarda, virgülün yüzdesi notu belirler.
 • 13 Hastalık, Sınavı Kaçırma
  (1) Talib sınavını hastalıkdan dolayı yapamamışsa, bunu doktor raporuyla Enstitü Müdürlüğüne vermesi gerekir.Bunun yanında başka çok önemli sebeplerden dolayı sınava katılamamışsa bunun içinde Müdürlüğe rapor vermesi gerekmektedir.Bu şekilde sınava girememiş taliblere tekrar bir sınav hakkı verilip verilmemesi de İmtihan Komisyonunun ve Enstitü Müdürünün yapacakları toplantı sonucu belli olur.Bunun harici sınava girmemiş talibler, sınavı kaybetmiştir kabul edileceklerdir.
 • 14 Son Yılın Tekrarı
  Talib isterse ve Enstitü İdaresi kabul ederse veremediği sınav için son yılını tekrar edebilir ve yıl sonu tekrar Mezuniyet Sınav ına girmeye hak kazanır.
 1. Bölüm: Yürürlüğe Girme
  Buhara Enstitüsü Eğitim ve Sınav Yönetmeliği nin yürülüğe girme zamanı, Enstitünün ilk eğitime başladığı  gündür.

Berlin Özel Buhara Enstitüsü
İdare Kurulu